Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
 • utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl/ .

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W celu zgodności z RODO, Credipass Polska S.A. stosuje Zintegrowaną Politykę Ochrony Danych Osobowych, która obowiązuje wszystkich pracowników i współpracowników.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że w związku   z wykonywaniem usługi pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i/lub w obrocie nieruchomościami:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Credipass Polska S.A. z siedzibą: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa (dalej: ADO).
 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą za pomocą telefonu: (+48) 22 112 19 29, drogą pocztową: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
 3. ADO wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontaktować się można drogą mailową: iod@metrohouse.pl .
 4. ADO oprócz Pani/Pana danych osobowych zebranych poprzez formularz kontaktowy przetwarza także inne kategorie danych osobowych o ile zostały podane przez Panią/Pana na potrzeby przygotowania oferty oraz świadczenia usługi pośrednictwa kredytowego, ubezpieczeniowego lub w obrocie nieruchomościami.
 5. Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania oferty i świadczenia przez Credipass Polska S.A. usługi pośrednictwa kredytowego, ubezpieczeniowego lub w obrocie nieruchomościami przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.
 6. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono ofertę finansowania, ubezpieczenia lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a jeżeli usługa pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i/lub w obrocie nieruchomościami zostanie wykonana przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (profilowanie).
 9. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:
  1. pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO;
  2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i/lub w obrocie nieruchomościami;
  3. dostawcy usług prawnych, doradczych i windykacyjnych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  4. podmioty, z którymi ADO zawarł umowę agencyjną, umowę o współpracy, umowę pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego lub w obrocie nieruchomościami (ich pełna lista dostępna jest pod adresem: www.credipass.pl/partnerzy);
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe.
 2. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań związanych przygotowaniem oferty finansowania lub ubezpieczenia oraz udzielenia informacji w tym zakresie).

Administrator danych:

Credipass Polska S.A. ul. Wołoska 22 (02-675) Warszawa

Inspektor ochrony danych

E-mail: iod@metrohouse.pl

PRIVACY POLICY

The site does not collect any information automatically, with the exception of the information contained in cookies.

Cookies are IT data, in particular text files, which are stored in the user’s terminal equipment and intended for the use of the site. Cookies typically contain the name of a website from which they are derived, their retention time on the terminal device and a unique number.

The entity that places cookies on the terminal device of the Service User and that accesses them is the operator of the website Credipass Polska SA, having its registered offices at Wołoska 22 Str.Warsaw.

Cookies are used to:

 • adapt the content of websites to the user’s preferences and to optimise the use of the websites; in particular these files can identify the device of the Site’s User and present the website accordingly, tailored to the individual needs of the user;
 • create statistics that will help understand how the site’s users use the webpages, which facilitates improving their structure and content;
 • preserving the session of the site’s user (after logging in), so that the user does not need to re-enter the login credentials on each landing page of the site.

There are two main types of cookies used on the site: “session cookies” and “persistent cookies”. “Session cookies” are temporary files that are stored on the user’s terminal device until the user logs out, leaves the website or turns off the software (web browser). “Permanent cookies” are stored on the user’s terminal device for the period of time specified in the cookie’s parameters or until they are removed by the user.

The following types of cookies are used on the website:

 • “strictly necessary cookie”, which enable the use of the services that are available on the website, such as authentication cookies used for services that require authentication for the service;
 • cookies that ensure security, such as the ones that are used to detect fraud in the authentication on the website;
 • “performance cookies” to collect information on how websites are used;
 • “functional cookies”, which allow the website to remember settings selected by the user and personalise the user interface, for example by defining the language or region of the User, the font size, the appearance of the website, etc.;

In many cases, the software used to view webpages (web browser) by default allows cookies to be stored in the user’s terminal device. Users of the site may make changes to the cookies settings at any time. In particular, these settings can be changed in such a way as to block automatic support for cookies in the browser settings or to display information each time cookies are placed in the terminal device of the site’s user. Detailed information about possibilities and ways of handling cookies is available in the software settings (web browser).

The Operator of the website informs that limiting the use of cookies may affect some functionalities available on the webpages of the site.

More information on cookies is available at  https://en.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie/ .

PERSONAL DATA PROTECTION:

To comply with GDPR, Credipass Polska SA  implemented Data Protection Policy (DPP). The DPP is binding on all Credipass Polska SA entities, subsidiaries, branches, and affiliates.

INFORMATION CLAUSE GDPR

 

Pursuant to Art. 13 section 1 and section 2 of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016 (hereinafter referred to as „GDPR”), we would like to inform you that in connection with the provision of financial and/or insurance intermediation services and/or real estate transactions:

 1. The administrator of your personal data is Credipass Polska S.A. with headquarters: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa (hereinafter: ADO).
 2. ADO allows contact via telephone: (+48) 22 112 19 29, by post: ul. Wołoska 22, 02-675 Warsaw.
 3. ADO has appointed a data protection officer, who can be contacted by e-mail: iod@metrohouse.pl.
 4. In addition to your personal data collected via the contact form, ADO also processes other categories of personal data provided by you for the purposes of preparing an offer and providing credit, insurance or real estate intermediation services.
 5. Your personal data for the purposes of preparing the offer and providing services by Credipass Polska S.A. credit, insurance and real estate brokerage services are processed pursuant to Art. 6 section 1 point b) of the GDPR in accordance with the principle that data processing is lawful if it is necessary for the performance of a contract or to take action before its conclusion at the request of a person.
 6. ADO does not transfer personal data to countries outside the European Economic Area (to countries other than European Union countries and Iceland, Norway and Liechtenstein).
 7. Your personal data will be processed for a period of 3 years from the end of the calendar year in which the offer of financing, insurance or real estate brokerage was submitted, and if the financial and/or insurance and/or real estate brokerage service is performed for a period storing documentation related to the provision of these services in accordance with the requirements of generally applicable law.
 8. The provided data will not be processed automatically (profiling).
 9. The recipients of personal data, while maintaining all guarantees ensuring the security of the transferred data, may be: a . ADO employees authorized to process them at the request of the ADO; b. entities entrusted by the ADO with the processing of personal data, including service providers enabling the provision of financial and/or insurance intermediation and/or real estate transactions; c. providers of legal, advisory and debt collection services in the event of ADO pursuing claims related to its business activities; d. entities with which ADO has concluded an agency agreement, cooperation agreement, financial intermediation agreement, insurance intermediation agreement or real estate agreement (their full list is available at: www.credipass.pl/partnerzy)
 10. You have the right to access your data and rectify it if it is incorrect.
 11. In cases specified by law, you have the right to request deletion of data, request restriction of data processing, the right to transfer data, and the right to object to data processing.
 12. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority – the President of the Office for Personal Data Protection – if the Personal Data Protection Office violates the provisions on personal data protection when processing your data. 13. Providing personal data is voluntary (the consequence of not providing them will be the inability to take actions related to the preparation of a financing or insurance offer and to provide information in this regard).

Data Controller:

Credipass Polska SA, Wołoska 22 Str. Warsaw (02-675)

CREDIPASS DATA PROTECTION OFFICER:

Email address: iod@metrohouse.pl