Formularz zgłaszania nadużyć

Formularz

Zgłoszenia nadużycia

Klauzula informacyjna RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej: „RODO”) informujemy, że w związku   z wykonywaniem usługi pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i/lub w obrocie nieruchomościami:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Credipass Polska S.A. z siedzibą: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa (dalej: ADO).
 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą za pomocą telefonu: (+48) 22 112 19 29, drogą pocztową: ul. Wołoska 22, 02-675 Warszawa
 3. ADO wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym kontaktować się można drogą mailową: iod@metrohouse.pl .
 4. ADO oprócz Pani/Pana danych osobowych zebranych poprzez formularz kontaktowy przetwarza także inne kategorie danych osobowych o ile zostały podane przez Panią/Pana na potrzeby przygotowania oferty oraz świadczenia usługi pośrednictwa kredytowego, ubezpieczeniowego lub w obrocie nieruchomościami.
 5. Pani/Pana dane osobowe na potrzeby przygotowania oferty i świadczenia przez Credipass Polska S.A. usługi pośrednictwa kredytowego, ubezpieczeniowego lub w obrocie nieruchomościami przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO zgodnie z zasadą, która głosi, że przetwarzanie danych jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne w celu realizacji umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby.
 6. ADO nie przekazuje danych osobowych do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym złożono ofertę finansowania, ubezpieczenia lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, a jeżeli usługa pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i/lub w obrocie nieruchomościami zostanie wykonana przez okres przechowywania dokumentacji związanej z wykonaniem tych usług zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Udostępnione dane nie będą przetwarzane w sposób automatyczny (profilowanie).
 9. Odbiorcami danych osobowych z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych mogą być:
  1. pracownicy ADO upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie ADO;
  2. podmioty, którym ADO powierzył przetwarzanie danych osobowych, w tym dostawcom usług umożliwiających świadczenie pośrednictwa finansowego i/lub ubezpieczeniowego i/lub w obrocie nieruchomościami;
  3. dostawcy usług prawnych, doradczych i windykacyjnych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
  4. podmioty, z którymi ADO zawarł umowę agencyjną, umowę o współpracy, umowę pośrednictwa finansowego, ubezpieczeniowego lub w obrocie nieruchomościami (ich pełna lista dostępna jest pod adresem: www.credipass.pl/partnerzy);
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych oraz ich sprostowania, gdy są one nieprawidłowe.
 2. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo do żądania usunięcia danych, żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 3. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przy przetwarzaniu Pani/Pana danych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne (konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości podjęcia działań związanych przygotowaniem oferty finansowania lub ubezpieczenia oraz udzielenia informacji w tym zakresie).

Administrator danych:

Credipass Polska S.A. ul. Wołoska 22 (02-675) Warszawa

Inspektor ochrony danych

E-mail: iod@metrohouse.pl